BİZİ ARA

KVKK Aydınlatma Beyanı

Turpack Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 hükmü uyarınca Turpack Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Turpack” veya “Şirket”) olarak gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, www.turpack.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden ilgili kişiden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, merkezi Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Birtaş Sanayi Sitesi No:61/77 Bayrampaşa – İstanbul adresinde yerleşik Turpack Makine tarafından KVKK uyarınca hazırlanmıştır.

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kullanılan ifadeler aşağıda tanımlanmaktadır:

Şirket : Turpack Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.
KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Veri : Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamının ya da kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi.
 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Turpack, kişisel verilerinizi, KVKK ile belirtilen işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, kişisel verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde saklayarak işlemeye azami gayret göstermekte ve bu amaçla denetimler gerçekleştirmektedir.

2.1. İşlenen Kişisel Verileriniz

www.turpack.com internet Sitesi üzerinden Turpack ile iletişime geçmek istediğinizde ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, çalıştığınız şirket, ilgilendiğiniz ürün ve iletişim konusu açıklamalarınız tarafımızdan işlenmektedir.

Veri Kategorisi : Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Pazarlama, İşlem Güvenliği 

Kişisel Veri : Kullanıcıların ad, soyadı bilgileri, kullanıcıların telefon numaraları, e-posta adresleri, çalıştığınız şirket, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen ürün kategorisi, üretici firma tercihleri, vb. bilgiler. İnternet sistem kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri, IP adresi bilgileri, vb.

2.2. İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Turpack tarafından KVKK m.5 hükmü uyarınca belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde; KVKK m.5/2/a kanunlarda açıkça öngörülmesi, m.5/2/c sözleşmenin kurulması veya ifası, m.5/2/ç hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, m.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde, m.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya m.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

a) Şirket faaliyetleri çerçevesinde müşteri ve tedarikçilerle sözleşmeler akdedilmesi,

b) Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve geliştirilmesi,

d) Sistemsel sorunların çözümü,

e) Teknik destek sağlama faaliyetleri

f) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

g) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin yükümlülüğünü yerine getirmek,

h) İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü gerçekleştirebilmek,

i) Önceden rızanız alınmış olması halinde pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmek yeni ürün, hizmet kampanyaların duyurulması için pazarlama amacıyla iletişime geçmek ve

j) Anonimleştirmek suretiyle istatistiki bilgi elde etmek, pazar incelemeleri ve değerlendirmelerine konu etmek

amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Turpack tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Bunun ötesinde, yukarıda sayılan veri işleme şartlarının bulunmadığı hallerde Turpack, faaliyetlerini destekleyecek şekilde ek faaliyetlerde bulunmak amacıyla kişisel verilerinizi KVKK m.5/1 hükmü uyarınca sizlerin açık rızanızı almak suretiyle de işleyebilecektir. Veri işlemenin açık rızaya dayandığı her durumda, rızanızı her zaman geri almak hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı ve bu amaçla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde toplanmakta, işlenmekte ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizlerden topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler, Turpack ile yürüttüğünüz ilişki, aldığınız hizmet ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, doğrudan şahsınızdan veya www.turpack.com üzerinden, e-posta, çağrı merkezleri, online formlar, kamera kayıtları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, web sitemizi ziyaretiniz sırasında ve web sitemizdeki imkanları kullanmak üzere sizden kişisel verileriniz talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerin, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b) Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

c) Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d) Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklaması,

e) Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f) Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

4.1. Yurt içi Aktarım

Turpack tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak ve yeterli önlemler alınmak suretiyle, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, üretici firmalara, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, bankalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve avukatlara aktarılabilecek/açıklanabilecektir.

4.2. Yurt dışı Aktarım

Turpack e-posta ağı G Suit programı üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, Turpack işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişimi şifrelenmiş olarak www.workspace.google.com adresindeki Microsoft serverlarında KVKK madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak saklanmaktadır.

Turpack müşteri yönetim sistemi (CRM) uygulaması Teamgram CRM ve internet üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda bahsi geçen kanallardan ve müşteri takibi amaçlı toplanmış tüm veriler şifrelenmiş olarak Teamgram CRM sistemi içerisinde KVKK madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayalı olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

Turpack, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmekte ve internet sitesi aracılığıyla toplanan kişisel veriler 10 yıl süre ile saklanacaktır. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.”

6. Haklarınız

Tüm talepleriniz için www.turpack.com sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Turpack’a iletebilirsiniz. Turpack tarafından KVKK m.11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK m.11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinizin Turpack tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin
  • silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Bilgilerinizin Güncellenme Talebi

Turpack tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya www.turpack.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan yollar ile Turpack’a bildirebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu : Turpack Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Birtaş Sanayi Sitesi, No:61/77

Bayrampaşa – İstanbul

Telefon : +90 212 612 55 43

E-Mail : [email protected]

Kep : [email protected]

WEB Sitesi : www.turpack.com